Hasiči - Prevencia

Varovanie pred zakladaním ohňov v prírode

Hasiči varujú pred zakladaním ohňov v prírode

Pri dlhotrvajúcom horúcom počasí narastá nebezpečenstvo vzniku požiaru v prírodnom prostredí. V lete láka najmä možnosť niečo si ugrilovať v prírode. Aj z malého ohňa však môže vzniknúť rozsiahly požiar. Je dôležité rešpektovať a brať na vedomie zákazy a odporúčania, ktoré v horúcom období platia v lesoch, na lúkach a iných trávnatých a prírodných plochách a sú uvedené na značkách, ktoré sú situované na viditeľných miestach. Rovnako je nesmierne dôležité sledovať aktuálne výstrahy, ktoré vydáva Hasičský a záchranný zbor a sú denne aktualizované na stránke www.hasicisr.sk v sekcii dôležité oznamy (pravý stĺpec – čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru). V prípade, že je pre aktuálne obdobie vydaná výstraha a zákaz zakladania ohnísk, je potrebné brať ju na vedomie, nakoľko má svoje opodstatnené dôvody a existuje zvýšene riziko vzniku požiarov.

Okresné riaditeľstvá HaZZ vyhlasujú čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru pre jednotlivé okresy na Slovensku, pričom v súvislosti s týmto vyhlásením sa zakazuje najmä:
 

·         fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety, alebo používať otvorený plameň na   miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,

·         vypaľovať porasty bylín, kríkov, stromov,

·                spaľovať horľavé látky na lesných pozemkoch, pre ktoré je vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru a v ich ochrannom pásme.

Okresné riaditeľstvo môže uložiť pokutu právnickej osobe a podnikajúcej fyzickej osobe, ktorá poruší povinnosť ustanovenú v tomto zákone až  do výšky 16 596 eur,  fyzickej osobe môže byť pri previnení uložená pokuta  do výšky 331 eur. Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru momentálne platí pre 18 okresov na Slovensku.

npor. Mgr. Zuzana Farkasová

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Prezídium Hasičského a záchranného zboru

oddelenie komunikačné a organizačné

mobil: +421 908 720 844

zuzana.farkasova@minv.sk