Poistenie

Slovník pojmov

poistenie nehnuteľnosti – je poistenie rodinného domu alebo bytu v osobnom vlastníctve, ktoré sú v užívaní alebo na nich prebiehajú rekonštrukčné práce.
Niekedy klient k poisteniu domu automaticky získava aj krytie všetkých vedľajších stavieb na pozemku, napr. garáž, hospodárske budovy, altánky, ploty, čističky, letné kuchyne a pod. Zjednodušene možno povedať, že poistenie nehnuteľnosti kryje škody spôsobené na múroch nehnuteľnosti, na streche a na všetkých stavebných súčastiach, ktoré sú pevne pripevnené k nehnuteľnosti (napr. kotol, radiátory, parkety, slnečné kolektory a pod.);
 
poistenie domácnosti – poistenie je určené pre krytie škôd, ktoré nastanú v dôsledku poistnej udalosti na veciach uložených v poistených priestoroch, čiže všetky domáce spotrebiče, kuchynské linky, nábytok, koberce, športové potreby, bicykle, knihy a pod.;
 
poistenie zodpovednosti – kryje škody, ktoré spôsobí tretím osobám poistený (napr. neúmyselne rozbije v predajni lampu) alebo jeho domáce zviera (uhryznutie psom), alebo škody, ktoré vyplývajú z vlastníctva poisteného majetku (napríklad v dôsledku prasknutej privádzacej hadice do pračky dôjde k vytopeniu susedov, alebo spadne zo strechy škridla na susedovo auto);
 
poistenie asistenčných služieb – klient má možnosť kedykoľvek v prípade mimoriadnej (havarijnej) situácie kontaktovať svoju poisťovňu, ktorá zabezpečí príjazd technika a odstránenie problému. Mimoriadnou situáciou sa rozumie napr. vybuchnutie vchodových dverí, prasknuté potrubie a pod.);
 
poistné – suma, ktorú je klient povinný platiť za dojednané poistenie a je uvedená v poistnej zmluve;
 
poistený – je osoba, ktorej majetok je krytý poistením, alebo osoba, ktorá je krytá poistením a v prípade poistnej udalosti sa jej vyplatí poistné plnenie. Poistený je vždy uvedený v poistnej zmluve;
 
poistník – je osoba, ktorá je povinná platiť poistné. Spravidla je táto osoba zhodná s poisteným;
 
spoluúčasť – suma, ktorou sa klient spolupodieľa na poistnom plnení. Ak je celková škoda 500 € a klient má dojednanú poistnú zmluvu so spoluúčasťou 30 €, bude mu vyplatené poistné plnenie vo výške 470 €;
 
začiatok poistenia – je deň, kedy začína poistné krytie;
 
odložený začiatok poistenia – v prípade, že klient má poistenie v inej poisťovni, môže toto poistenie zrušiť a uzavrieť si poistnú zmluvu v inej poisťovni s neskorším začiatkom. Napríklad v novembri 2012 si požiada o začiatok poistenia k 1.2.2013;
 
poistná udalosť – udalosť, ktorá je presne zadefinovaná v poistných podmienkach, pri ktorej sú poškodené poistené veci či nehnuteľnosti, a poisťovňa je povinná vyplatiť klientovi náhradu škody, tzv. poistné plnenie. Častými poistnými udalosťami sú napríklad škody spôsobené vodou pri povodniach alebo záplavách, škody na strechách spôsobené víchricou alebo tiažou snehu, vytopenie susedov, škody v dôsledku požiaru či výbuchu, škody spôsobené vlámaním a krádežou a pod.;
 
doba trvania poistenia – poistná zmluva sa väčšinou uzatvára na 1 rok. Poistenie sa automaticky predlžuje o ďalší rok, ak klient nepožiada o zrušenie svojej zmluvy;
 
poistné obdobie – je obdobie, za ktoré je klient povinný uhradiť poistné, napr. štvrťročné alebo ročné;
 
poistná suma – pod poistnou sumou nehnuteľnosti sa rozumie suma, ktorá je potrebná na rekonštrukciu alebo znovupostavenie nehnuteľnosti, ak dôjde k jej poškodeniu. Pri poistení domácnosti je to suma, za ktorú by bolo možné zaobstarať nové veci v obdobnej kvalite, ako sú veci, ktoré boli zničené alebo poškodené. V prípade poistnej udalosti udalosti poisťovňa vyplatí poistné plnenie maximálne do výšky poistnej sumy;
 
podpoistenie a koeficient podpoistenia – ak klient pri poistení nehnuteľnosti neakceptuje poistnú sumu vo výške, ktorú navrhne poisťovňa, ale požaduje nižšiu poistnú sumu, vystavuje sa riziku, že jeho nehnuteľnosť bude podpoistená a klientovi bude každé poistné plnenie krátené koeficientom podpoistenia. Koeficient podpoistenia sa vypočíta ako pomer medzi klientom požadovanou poistnou sumou a poistnou sumou navrhovanou poisťovňou;
 
indexácia – poisťovňa môže klientovi každoročne navrhnúť úpravu výšky poistných súm v záujme zachovania hodnoty nehnuteľnosti či vecí, ktoré sa v nej nachádzajú. Informáciu o tom zasiela poisťovňa vždy približne dva mesiace pred ukončením technického roka;
 
poistné plnenie – poistná náhrada za vzniknuté poistné udalosti;
 
limit poistného plnenia – najvyššia hranica poistného plnenia;
 
vinkulácia – viazanie poistného plnenia v prospech tretej osoby (najčastejšie v prospech banky – pri poskytnutí hypotekárneho úveru).