Bezpečnosť - prevencia

BEZPEČNOSŤ > Bezpečnosť - prevencia

Policajný zbor sa zaoberá nie len represívnymi činnosťami. Rovnocennou súčasťou služobných činností príslušníkov Policajného zboru je aj príprava a realizácia preventívnych opatrení. V rámci služobných činností príslušníkov Policajného zboru boli zadefinované pojmy týkajúce sa prevencie kriminality, ktoré považujem za potrebné objasniť.

Preventívnym opatrením rozumieme súhrnné pomenovanie pre preventívne aktivity a preventívne projekty.

Preventívnou aktivitou sa v rámci služobných činností príslušníkov Policajného zboru pritom rozumie konkrétna činnosť v praktickom konaní, ktorá sleduje dosahovanie vytýčených cieľov. Jedná sa o zmysluplnú a cielenú činnosť v praxi. Má praktický význam a predstavuje konanie samo osebe (napríklad prednášky a besedy).
 
Preventívny projekt je vo vzťahu k preventívnej aktivite obsažnejší a všeobecnejší pojem. Zahrňuje komplexné informácie o názve, účele, adresátovi, dĺžke trvania, termíne a mieste realizácie, ako i údaje o rozpočte, personálnom zabezpečení a o predpokladanom dopade. Dokumentácia preventívneho projektu je evidovaná pod číslom písomnosti na príslušnom útvare Policajného zboru. 

Všetky preventívne opatrenia sú z pohľadu Policajného zboru chápané v dvoch rovinách. Prvou z nich je nachádzanie partnerov, ktorých záujmy sa v oblasti prevencie kriminality v podstatnej časti zhodujú s filozofiou systémových opatrení prevencie kriminality Policajného zboru a predstavujú, okrem základných atribútov preventívnych opatrení, vzájomné obohatenie zúčastnených partnerov. Druhú rovinu je možné charakterizovať ako súčasť približovania Policajného zboru k občanom prostredníctvom predstavovania Policajného zboru ako služby pre občanov.

Spoločnou prioritou preventívneho projektu „Bývajme bezpečne“ je zvyšovanie kvality života občanov. Ide o to, aby Policajný zbor iba nekonštatoval, že sa „niečo“ udialo, teda, že bol spáchaný trestný čin krádeže vlámaním, ale aby informácie poskytnuté preventívnym projektom „Bývajme bezpečne“ prispeli k zvyšovaniu právneho vedomia všetkých tých, ktorí vlastnia nejaký majetok a potrebujú ochrániť nie len majetok, ale aj svoje súkromie, a v najkrajnejších situáciách život a zdravie. 

Napriek uvedeným informáciám je potrebné zdôrazniť, že podiel prevencie kriminality na eliminácii akéhokoľvek druhu trestnej činnosti nie je možné vyjadriť reálnymi číslami. Je však túto informáciu potrebné zároveň doplniť. Prevencia kriminality rozhodne prispieva k zvýšenej obozretnosti majiteľov a nájomcov nehnuteľností a zároveň pôsobí odstrašujúco na potencionálneho páchateľa tým, že napríklad objasňuje zákonné možnosti postihu za spáchanie konkrétneho trestného činu.

                                            Odbor komunikácie a prevencie Prezídia Policajného zboru