Krádeže

BEZPEČNOSŤ > Krádeže

KRÁDEŽE VLÁMANÍM - do bytov a do ostatných objektov
(vrátane rodinných domov)


Štatistické ukazovatele trestného činu krádeže vlámaním sme zhrnuli za posledných desať rokov, za celé Slovensko, teda od roku 1999 až do roku 2008. Za týchto posledných 10 rokov nám vyskočili aj takéto veľmi zaujímavé čísla, rozdelili sme ich do 7 kategórií:

Kalendárny rok je údajom informatívnym a v zmysle objasnenia nasledujúcich štatistických ukazovateľov bez výpovednej hodnoty.

Ostatné kategórie konkretizujú celkový nápad krádeží vlámaním za konkrétny kalendárny rok na teritóriu celej Slovenskej republiky.

Jednotlivé číselné vyjadrenia zohľadňujú tie krádeže vlámaním, ktorými sa zaoberal Policajný zbor a nie sú doplnené o korelačné údaje z predpokladanej latentnej (skrytej, neodhalenej) trestnej činnosti na úseku krádeží vlámaním.

Nasleduje kategória krádeží vlámaním do bytov rozdelená na zistené krádeže vlámaním, teda nápad trestnej činnosti daného druhu tvoriaci reálny podiel z celkovo spáchaných krádeží vlámaním a na objasnené krádeže vlámaním do bytov, kde sú uvedené hodnoty za policajne objasnené trestné činy krádeží vlámaním do bytov. Uvedený údaj nemusí korešpondovať so štatistickými ukazovateľmi prokuratúry Slovenskej republiky, prípadne so štatistikou vedenou súdmi Slovenskej republiky, čo vyplýva z rozdielneho, subsidiárneho procesného postavenia Policajného zboru, prokuratúry a súdov.

Napríklad:

- najvyššia hodnota pri počte celkovo zistených krádeží
   vlámaním do bytov bolo v roku 1999 a to 3 601
- najvyššia hodnota pri počte celkovo zistených krádeží
  vlámaním do ostatných objektov bolo v roku 2004 a to 11 269
- najnižšia hodnota pri počte celkovo zistených krádeží
  vlámaním do bytov bolo v roku 2008 a to 2118

- najnižšia hodnota pri počte celkovo zistených krádeží
  vlámaním do ostatných objektov bolo v roku 2008 a to 4 911


Ďalšia kategória objasňuje krádeže vlámaním do ostatných objektov vrátane rodinných domov a vzťahuje sa na ňu primerane vysvetlenie k predošlej kategórii.

Napríklad:

- najvyššia hodnota pri počte celkovo objasnených krádeží
  vlámaním do bytov bolo v roku 1999 a to 1514
- najvyššia hodnota pri počte celkovo objasnených krádeží
  vlámaním do ostatných objektov bolo v roku 1999 a to 7351
- najnižšia hodnota pri počte celkovo objasnených krádeží
  vlámaním do bytov bolo v roku 2008 a to 797
- najnižšia hodnota pri počte celkovo objasnených krádeží
  vlámaním do ostatných objektov bolo v roku 2008 a to 1115


Poslednou je kategória výšky spôsobenej škody.
Najvyššia hodnota spôsobenej škody v roku 2004 predstavovala hodnotu 116 miliónov 382 tisíc slovenských korún.
Najnižšia hodnota spôsobenej škody v roku 2002 predstavovala hodnotu 94 miliónov 23,2 tisíc slovenských korún.
 

 

Výška spôsobenej škody napriek optimistickým výhľadom bude mierne stúpať, čo odzrkadľuje zvyšujúcu sa životnú úroveň obyvateľov Slovenskej republiky a teda možnosť odcudzenia stále hodnotnejších predmetov v stále vyššej kvantite. 


                                 Odbor komunikácie a prevencie Prezídia Policajného zboru