BEZPEČNOSŤ

Hlavným nástrojom kontroly kriminality je bezpečnostná politika štátu, ktorej zásadnou súčasťou je prevencia kriminality, zameraná na elimináciu kriminogénnych faktorov a spoločensky negatívnych javov, na prácu s páchateľmi a na pomoc obetiam trestných činov. Na rozdiel od trestnej politiky využíva prevencia kriminality nerepresívne metódy, na ktorých sa v záujme efektívnosti musí spolupodieľať široká škála verejných inštitúcií ako aj súkromných subjektov. Práve spolupráca, či partnerstvo je dôležitým predpokladom na správne absorbovanie pozitívnych riešení v tejto oblasti. 

Prevencia kriminality ako súčasť predmetu kriminológie tvorí nedocenený nástroj realizácie účinných opatrení smerujúcich k eliminácii všetkých druhov kriminality. Pokiaľ uvažujeme o prevencii ale najmä o sociálnej prevencii, potom sa jedná o nedocenený nástroj na elimináciu akéhokoľvek protispoločenského konania. O to zložitejšie sa teda javí nachádzanie „správnych“ foriem, metód a postupov uskutočňovania prevencie kriminality. 

Aktivity daného zamerania a rozsahu sú chápané ako podporné prostriedky získavania dostatočného množstva relevantných informácií pre následnú aplikačnú prax ale aj ako prostriedok zvyšovania právneho vedomia občanov a obyvateľov Slovenskej republiky. Celospoločenská objednávka vykonávania preventívnych opatrení vo forme preventívnych projektov, či iných, jednoduchších, spravidla jednorazových preventívnych aktivít vyvstáva z potreby znižovania páchania všetkých druhov protispoločenského konania vrátane trestných činov. Eliminácia akéhokoľvek protispoločenského konania prispieva ku skvalitňovaniu života v slovenskej spoločnosti, čím jednoznačne a bez možnosti ďalšej diskusie, vytvára predpoklady pre všestranný rozvoj spoločnosti, až po podporu individuálneho rastu jednotlivca. 

Úsilie podporené súčinnostnými až kooperatívnymi vzťahmi medzi jednotlivými subjektami prevencie kriminality, vrátane právnických osôb súkromného sektora, predstavuje najefektívnejšie riešenie dosahovania vytýčených cieľov v oblasti prevencie kriminality. 

Do budúcna je však potrebné zabezpečiť dlhodobú udržateľnosť prípravy a realizácie preventívnych opatrení po personálnej ako aj finančnej stránke. Veľmi dôležitou úlohou zároveň ostáva zapojenie širokej odbornej ako aj laickej verejnosti do boja (prevencie) proti spoločensky negatívnym javom. Taktiež sa domnievam, že širokú verejnosť je potrebné zainteresovať v snahe o celospoločenskú akceptáciu prevencie kriminality ako zásadného a efektívneho nástroja v boji proti kriminalite.

                                     Odbor komunikácie a prevencie Prezídia Policajného zboru