Polícia - Prevencia

Teoretické východiská

Teoretické východiská zabezpečenia bytu, rodinného domu alebo rekreačného zariadenia elektrickým zabezpečovacím systémom

Zabezpečeniu majetku občanov mechanickými zábrannými prostriedkami sa venovalo dostatok priestoru, či už v rámci vydaných publikácií alebo televíznych relácií na stránke bývajme - bezpečne. Z toho dôvodu bola spracovaná pre občanov publikácia zameraná na zabezpečenie bytov, rodinných domov a rekreačných zariadení ďalším efektívnym prostriedkom v ochrane majetku, ktorými sú elektrické zabezpečovacie systémy. Pre občana má byť určitým návodom zorientovať sa v postupe pri výbere zabezpečovacieho systému, ktorým sa umožňuje popri klasickej ochrane zvyšovať účinnosť ochrany majetku.

Nadobudnutie bytu, rodinného domu alebo chaty je pre väčšinu občanov celoživotnou záležitosťou. Z tohto dôvodu by občania mali mať záujem chrániť si svoj majetok a aktívne pristupovať na zvyšovaní jeho ochrany, pokiaľ možno ihneď po jeho nadobudnutí.

Elektrické zabezpečovacie systémy okrem toho, že dnes spĺňajú množstvo iných kritérií, avšak ich hlavných poslaním je odradenie potencionálneho páchateľa od vykonania trestného činu krádeže vlámaním a tým aj zabráneniu odcudzenia alebo poškodenia majetku. Okrem tejto základnej funkcie elektrické zabezpečovacie systému majú za cieľ v prípade, že došlo k vlámaniu do bytu aj adresné hlásenie o poplachovej udalosti na zvolené monitorované miesto, napr. na pult centralizovanej ochrany a zadržanie páchateľa priamo na mieste trestného činu.

Investície vložené na vybudovanie elektrického zabezpečovacieho systému sú takmer zanedbateľné oproti tým, ktoré boli vložené na kúpu bytu alebo výstavbu rodinného domu a sú investované na niekoľko desiatok rokov.

Celá táto časť venovaná technickej ochrane majetku je orientovaná tak, aby každý občan mal informácie a prehľad o technických prostriedkoch na ochranu majetku a tiež vedel sa zorientovať pri rozhodnutí na zabezpečenie svojho majetku, či to už bude realizovať vlastnými silami alebo cestou odborných firiem. Takýchto firiem je na Slovensku dostatočný počet nielen pri poskytovaní inštalácie elektrických zabezpečovacích systémov, ale aj pri poskytovaní nepretržitého monitorovania technicky chránených objektov prostredníctvom pultov centralizovanej ochrany alebo iných technických zariadení do miesta stálej obsluhy, ktorá vykoná okamžité opatrenia na preverenie prijatého poplachového signálu z objektu.

Pre občana je dôležité vedieť, čo chce chrániť, to zn. z teoretického ponímania veci ide o v tomto prípade o pojem chránený záujem, ktorým sa myslí život, zdravie, majetok a iné hodnoty vo vlastníctve, ktoré je treba ochraňovať pred poškodením, zničením alebo odcudzením. Ďalším dôležitým teoretickým prvkom pre občana je pojem ochrana, ktorá predstavuje súhrn opatrení potrebných vytvoriť a realizovať na odvrátenie alebo zmiernenie následkov, ktoré môžu vzniknúť pri negatívnom pôsobení na chránený záujem. Cieľom ochrany je za použitia všetkých dostupných metód vedny, techniky a iných opatrení predchádzať, zamedzovať a minimalizovať možné nebezpečenstvá a negatívne vplyvy a javy smerujúce proti chránenému záujmu - objektu (napr. byt, rodinný dom a pod.).

Základné rozdelenie elektrického zabezpečovacieho systému bolo spracované tak, aby si mohol občan rozšíriť vedomosti o všeobecné informácie z tejto oblasti a využiť ich pri rozhodnutí jeho vybudovania na ochranu majetku.

Elektrický zabezpečovací systému (EZS) – je súbor detektorov, riadiacich a indikačných zariadení (ústredne), poplachových prenosových systémov, tiesňových hlásičov, prepúšťacích zámkov, ovládacích panelov a zariadení vonkajšej signalizácie slúžiacich na včasnú signalizáciu vniknutia, pokusu o vniknutie do chráneného objektu alebo inej nežiaducej činnosti narušiteľa.

Základný elektrický zabezpečovací systém obsahuje tieto časti: 
Riadiaca a vyhodnocovacia, ktorá obsahuje ústredňu (spracováva informácie z detektorov) a niektoré funkčné moduly systému pre systémové rozšírenie, 
- Ovládacia - zahŕňa externú klávesnicu, pomocou ktorej sa ovláda samotný zabezpečovací systém pri vstupe alebo odchode z chráneného objektu, 
- Detekčná – zahŕňa všetky detektory elektrického zabezpečovacieho systému(napr. pohybu, magnetické, akustické a pod.), 
- Signalizačná - tvorí koncový stupeň elektrického zabezpečovacieho systému a signalizuje najmä poplachové stavy. Do tejto časti patria sirény, komunikátory, automatické telefónne hlásiče. Je možné ju deliť na lokálnu a vzdialenú, 
- Napájacia slúži k napájaniu elektrických obvodov ústredne elektrického zabezpečovacieho systému a k napájaniu všetkých náväzných prvkov EZS.

Rozdelenie podľa prvkov elektrického zabezpečovacieho systému:
Detektor - je zariadenie na vytváranie poplachových stavov ako odoziev na nežiaduce vniknutie alebo pokus o vniknutie do chráneného objektu. Detektor sleduje určité parametre svojho okolia a pri ich vybočení, z vopred nastavených hodnôt, reaguje odovzdaním príslušnej informácie.
Ústredňa - spracúva informácie z detektorov podľa stanoveného programu a žiadaným spôsobom ich realizuje. Umožňuje ovládanie zabezpečovacieho systému a zaisťuje jeho napájanie.
Prenosové prostriedky – zaisťujú prenos informácií z ústredne do miesta signalizácie prostredníctvom priamej telefónnej linky, bezdrôtového rádiového prenosu alebo GORS a GSM zariadením.
Doplnkové zariadenia – pulty centralizovanej ochrany, samostatné bezdrôtové zostavy EZS.

Rozdelenie detektorov
Z hľadiska ich použitia: 
- Pasívne – bez napájania elektrickým prúdom a reagujú iba na fyzikálne zmeny vo svojom okolí. Pracujú zväčša ako mechanické spínače alebo prepínače, 
- Aktívne – pre svoju činnosť využívajú elektrickú energiu a pri zisťovaní fyzikálnych parametrov si vytvárajú svoje pracovné prostredie (napr. vysielanie elektromagnetického vlnenia).

Z hľadiska ich použitia: 
- Vnútorné - konštrukčnými vlastnosťami sú určené do vnútorných priestorov, 
- Vonkajšie - konštrukčnými vlastnosťami a vyhotovením sú určené na použitie do vonkajšieho prostredia.

Z hľadiska ich funkčnosti: 
- Pasívne infračervené pohybu (PIR) – reagujú na pohyb osoby a sú najpoužívanejšie detektory, vhodné do priestorov, bytov, rodinných domov a pod. Konštruované sa na rôzny dosah, ktorý je možný nastaviť vzhľadom na priestor, ktorý chceme mať pod ochranu, 
- Mikrovlnné pohybu (MW) – reaguje na pohyb osoby v chránenom priestore, taktiež je možné nastaviť jeho dosah, 
- Duálne pohybu – využívajú technológiu PIR a MW, čím sa znižuje riziko vzniku falošných poplachov a zlyhanie signalizácie narušenia. Výhodou je že v prípade výpadku jednej z technológií ostáva druhá plne funkčná. Majú tiež využitie v bytov, a rodinných domoch, avšak je potrebné zvažovať v akých priestoroch budú použité, aby sa vylúčilo vzniku falošných poplachov, napr. klimatizácie, ventilátory, akumulačné telesá a pod. 
- Na rozbitie skla - majú využitie ako doplnok k detektorom pohybu, ak sú v danom priestore väčšie sklenené výplne na oknách a reagujú okamžite pri rozbití skla. 
- Magnetické – používajú sa na dverách a oknách a reagujú v prípade ich otvorenia.

Toto je prehľad tých základných detektorov, ktoré sa najčastejšie používajú v bytoch, rodinných domoch a rekreačných zariadeniach a z pohľadu všeobecných informácií pre občana postačujú.