Hasiči - Prevencia

V období letných prázdnin je zvýšené riziko vzniku požiarov

Júl a august sú mesiacmi letných dovoleniek a školských prázdnin, ale zároveň je pre tieto horúce a suché mesiace charakteristické zvýšené riziko vzniku požiarov. Hasičský a záchranný zbor eviduje nadpriemerné množstvo zásahov pri požiaroch v období letných prázdnin.

V júli a auguste 2018 hasiči zasahovali dokopy pri 1609 požiaroch, čo bolo o vyše
100 požiarov viac v porovnaní s minuloročným priemerom. Počas letných prázdnin 2018 požiare
na Slovensku zapríčinili smrť 3 osôb, zranených bolo 26 osôb. Pre porovnanie, v Českej republike
si požiare v rovnakom období vyžiadali viacnásobne vyšší počet usmrtených (14) i zranených osôb (261).

Z celkového počtu požiarov na Slovensku počas letných prázdnin 2018 sa až tri štvrtiny rozhoreli v prírodnom prostredí. Zo štatistík tiež vyplýva, že pre mesiac júl je charakteristické zvýšené množstvo požiarov poľnohospodárskych strojov. V júli 2018 sa vyskytlo 18 takýchto prípadov.

POŽIARE V JÚLI A AUGUSTE V ROKOCH 2016 – 2018 (zdroj: PTEÚ MV SR)

 

2016

2017

2018

Počet požiarov

1508

1879

1609

Usmrtené osoby

6

11

3

Zranené osoby

33

27

26

Škody v miliónoch eur

8,0

5,6

3,9

Najčastejšou príčinou vzniku požiarov je nedbalosť a neopatrnosť dospelých osôb. Jediná iskra z neopatrného zakladania ohniska, z cigarety, poľnohospodárskeho stroja či nevhodne zaparkovaného vozidla môže viesť k zbytočným stratám na životoch, zdraví, majetku alebo k ničeniu prírody.  

Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) vyzýva občanov a právnické osoby, aby dodržiavali povinnosti a zákazy, ktoré im vyplývajú zo zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi. Pre porušenie tohto zákona môže občan dostať pokutu do výšky 331 eur.
Ak sa previní právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, pokuta sa môže vyšplhať na 16596 eur.

Zakázané je najmä:

• fajčiť alebo používať otvorený plameň (zápalky, zapaľovače, variče atď.) na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,

• vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov

• zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k vzniku požiaru alebo k jeho rozšíreniu,

• spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru,

Ak máte podozrenie, že niekde vznikol požiar,ihneď zavolajte hasičov na tiesňových linkách150 alebo 112.

npor. Mgr. Katarína Križanová
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Prezídium Hasičského a záchranného zboru
oddelenie komunikačné a organizačné
mobil: +421 915 847 867
katarina.krizanova@minv.sk