Newsletter

Pre odber noviniek sa prihláste zadaním svojho e-mailu:

OK

Kniha: CHCETE BÝVAŤ BEZPEČNE?

Ochrana pred požiarom

Ochrana konštrukcií pred požiarom

Každá budova musí počas svojej životnosti spĺňať základné požiadavky na požiarnu bezpečnosť. Z tohto hľadiska sa musí stavba zrealizovať tak, aby sa v prípade požiaru po určený čas zachovala nosnosť a stabilita jej nosnej konštrukcie. Použité konštrukcie a materiály by mali obmedziť šírenie ohňa a dymu z ohniska požiaru v stavbe, zamedziť možnému prenosu požiaru z jednej stavby na druhú. Dispozičné riešenie musí počítať s bezpečnou evakuáciou ľudí, zvierat, materiálu a v konečnom dôsledku aj s bezpečným a účinným zásahom hasičských jednotiek. Každú stavbu by mala z hľadiska protipožiarnej ochrany posúdiť osoba s odbornou spôsobilosťou. Zvlášť vo väčších objektoch patria k základným protipožiarnym opatreniam správne navrhnuté požiarne úseky budovy a požiarne uzávery, ktoré sú rozhodujúce pre nešírenie požiaru v objekte. Jednotlivé požiarne úseky sú rozdelené stavebnými konštrukciami zvislými a vodorovnými, čiže stenami a stropmi, ktoré musia byť konštruované tak, aby dokázali určitý čas odolávať ohňu a zabraňovali tak šíreniu požiaru. Únosnosť a požiarna odolnosť použitých materiálov a konštrukcií sa pri kolaudácii preukazuje certifikátmi. Pokiaľ sú v požiarno-deliacich konštrukciách otvory, prestupy, musia byť vyplnené alebo uzatvorené požiarnymi uzávermi. Tvoria ich otvorové výplne, teda okná a dvere. Ich konštrukcia, spôsob otvárania, kovanie, zabezpečenie a funkčnosť musia umožniť bezpečný a rýchly prechod pri evakuácii osôb. Musia brániť šíreniu požiaru a nesmú brániť zásahu jednotky požiarnej ochrany.
Predpisy nariaďujú protipožiarne dvere aj v bytových domoch. Bežné dvere zhoria pri požiari za pár minút, protipožiarne by mali odolávať a chrániť pred požiarom minimálne pol hodinu a viac. Z finančnej stránky je výhodné skombinovať ochranu pred požiarom s ochranou proti vlámaniu. Požiarne dvere nie sú natoľko pevné a odolné, potrebujú ešte úpravy, aby spĺňali aj požiadavky kladené na bezpečnostné dvere. Tak ako bezpečnostné dvere, aj protipožiarne musia mať certifikát – osvedčenie skúšobne, kde sú vystavené simulovaným podmienkam. Protipožiarne dvere sú k dispozícii v bežných rozmeroch, nie je však problém vyrobiť aj atypické.


Bezpečné vykurovanie a komín

V rodinných domoch a bytoch s vlastným kúrením treba venovať pozornosť vykurovacím zariadeniam a najmä komínom a dymovodom, ktoré sú súčasťou stavby. Tieto konštrukcie podliehajú z hľadiska požiarnej bezpečnosti prísnym kritériám. Prípustné je len využívanie testovaných a certifikovaných dymovodov a komínových vložiek, ktoré musia byť aj odborne inštalované. Pokiaľ ide o vykurovacie zariadenia, najmodernejšie technológie už zaručujú takú bezpečnosť, že aj plynové kotly môžu byť inštalované priamo v bytoch. Mali by však byť situované na bezpečnom mieste ďalej od obytných miestností. Dôležité je aj dobré vetranie. Príčinou zvýšeného počtu hasičských výjazdov a príčinou požiarov počas vykurovacej sezóny je najčastejšie nevyhovujúci technický stav komína. Riziko požiaru sa zvyšuje aj vtedy, keď sa v kotloch, kachliach a krboch spaľuje domáci odpad namiesto určeného paliva. Rovnako by v blízkosti vykurovacích spotrebičov nemali byť uložené horľavé látky, ktoré sa môžu iskrami z krbu či kotla ľahko vznietiť. Príčinou znižovania požadovaných vlastností komínového telesa je predovšetkým nekvalitná vložka. Častou poruchou komína je tiež nedostatočná izolácia. Okrem konštrukčných opatrení je z hľadiska bezpečnosti dôležitá pravidelná kontrola a čistenie komína. Pravidelná kontrola komínov nie je len zodpovedným krokom, povinnosť čistiť komín vyplýva aj zo zákona.


Detektory dymu a plynu

Väčšina obetí požiarov neprišla o život v plameňoch, ale nadýchaním sa jedovatých plynov vznikajúcich pri požiari. Práve preto je vhodné namontovať v byte alebo v dome požiarny hlásič. Je to zariadenie, ktoré meria koncentráciu dymu alebo plynu vo vzduchu a výstražným tónom včas varuje pred nebezpečenstvom požiaru. Detegovať je možné vznikajúci dym alebo unikajúci plyn. Podľa toho je potrebné vybrať požiarny hlásič, ktorý vydá akustický a optický signál, a tak upozorní obyvateľov domu alebo bytu na nebezpečenstvo. Na našom trhu je v ponuke viacero druhov požiarnych hlásičov a treba si vybrať správny typ do daného priestoru, aby skutočne zvýšil požiarnu bezpečnosť objektu a predovšetkým varoval včas osoby, ktoré sa tam nachádzajú. K dispozícii sú: ionizačný dymový požiarny hlásič, optický (fotoelektrický) dymový požiarny hlásič, detektor a hlásič oxidu uhoľnatého (CO) a detektor a hlásič zemného plynu, propán-butánu (LPG) a uhoľného plynu.


Hasiace prístroje

Rodinné domy sa nemusia vybavovať hasiacimi prístrojmi, je to na dobrovoľnom rozhodnutí majiteľa domu. Aj keď teda nie je povinnosť mať doma hasiaci prístroj, neostaňte k nemu ľahostajní, pretože v prípade požiaru bude vaším najužitočnejším pomocníkom. Odporúča sa aspoň jeden prenosný hasiaci prístroj v každej domácnosti. Ak máte rozsiahlejší dom, zaobstarajte si viacero hasiacich prístrojov a umiestnite ich v kuchyni, garáži a prípadne v dielni. Hasiace prístroje sú naplnené rôznymi hasiacimi látkami. Najpoužívanejšími sú: voda, prášok a oxid uhličitý. Najviac používaným je práškový hasiaci prístroj. V byte umiestnite hasiaci prístroj na prístupnom mieste, do predsiene, do komory, do skrine. Životnosť prístrojov je prakticky neobmedzená, pokiaľ tlaková nádoba prechádza tlakovou skúškou. Z času na čas skontrolujte svoj domáci hasiaci prístroj, či manometer na nádobe ukazuje potrebný tlak.


Požiarna bezpečnosť bytových domov

V bytovom dome býva viac osôb ako v rodinnom dome, má viac nadzemných aj podzemných podlaží ako rodinný dom, a preto sú v ňom kladené väčšie nároky na požiarnu bezpečnosť. Kým rodinný dom väčšinou tvorí jeden požiarny úsek, v bytovom dome musí každý byt tvoriť samostatný požiarny úsek, to znamená, že od ostatných priestorov musí byť oddelený požiarnymi deliacimi konštrukciami, teda stenami a stropmi, ktoré majú istú požiarnu odolnosť, a aj dvere do bytu majú odolávať požiaru zvyčajne 30 a viac minút. Pokiaľ rôzne šachty a prestupy či už elektrických rozvodov, alebo vzduchotechniky prechádzajú cez požiarnu deliacu konštrukciu, strop alebo cez stenu, musia byť utesnené špeciálnymi hmotami, ktoré majú požadovanú požiarnu odolnosť. Vo vzduchotechnike je na požadovanom mieste požiarna klapka, ktorá sa automaticky uzatvorí. Dym, splodiny horenia a teplo, ktoré sú prejavom požiaru, majú najväčší podiel na počte obetí požiarov. Hlásič alebo detektor včas upozorní na nebezpečenstvo požiaru. Samozrejmou súčasťou každého obytného domu by mali byť hasiace prístroje a hydranty. Počet, typ hasiacich prístrojov a hydrantov a ich rozmiestnenie závisí od veľkosti a typu objektu. Aktívnou formou protipožiarnej ochrany je elektrická požiarna signalizácia. Automatické hlásiče, detektory by mali byť inštalované v spoločných priestoroch bytových domov, kde sú pod bytmi podzemné garáže. Tlačidlové hlásiče – gombíky prekryté sklom sú umiestnené zvyčajne v spoločných priestoroch, v blízkosti únikových schodísk. Obe tieto formy ochrany vyhlásia zvukovo aj opticky požiarny poplach na ústredni EPS.


Domáca prevencia pred vznikom požiaru

Pravdepodobne nie je celkom reálne úplne zabrániť všetkým nepríjemným udalostiam a stratám súvisiacim s požiarom, ale určite je možné eliminovať možnosti vzniku požiarov. Najťažšie sa dá eliminovať ľudský faktor. Aby oheň nezabíjal, nezraňoval a nespôsoboval škody na majetku, je potrebná opatrnosť a dôslednosť pri požiarnej prevencii. Najčastejšími príčinami vzniku požiarov v rodinných domoch je nedbanlivosť a neopatrnosť, fajčenie, neodborné úpravy na elektrorozvodoch, vykurovacích telesách a podobne. Nezabúdajte ani na deti. Podľa štatistík jedna štvrtina detských úmrtí pri požiaroch je spôsobená požiarmi, ktoré založili deti. Zápalky a zapaľovače odkladajte doma mimo dosahu detí. Nikdy nenechávajte deti samé pri ohni, ohrievačoch vzduchu alebo iných zariadeniach produkujúcich teplo. Uistite sa, že deti vedia, ako môžu z každej miestnosti utiecť v prípade nebezpečenstva.

 
Ak už vznikol požiar

Zároveň ako sa budete pokúšať uhasiť požiar dostupnými hasiacimi prostriedkami – voda, piesok, vlhké prikrývky, hasiace prístroje – bezodkladne ohláste vznik požiaru na ohlasovňu požiarov na telefónne číslo 150 alebo na stredisko integrovaného záchranného systému na telefónne číslo 112. Pri ohlasovaní požiaru musíte uviesť presnú adresu, kde horí, čo horí a kto volá. Ďalej je potrebné uviesť podrobnejšie informácie o požiari, vyčkať na spätný telefonát ohlasovne požiarov a riadiť sa jej pokynmi. Zabezpečte vetranie zadymených priestorov pomocou okien alebo ventilačných zariadení, urobte nevyhnutné opatrenia na záchranu ohrozených osôb a spolupracujte s veliteľom zásahu – poskytnite dopravné prostriedky, zdroje vody a iné veci potrebné na zdolanie požiaru.